Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Altres tràmits

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental també es gestionen les tramitacions habituals relacionades amb l’habitatge protegit.

 

 

DESQUALIFICACIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

 

La persona propietària d'un habitatge de protecció oficial de promoció privada pot sol·licitar la seva desqualificació voluntària a l'Administració, si es compleixen una sèrie de requisits. En canvi, els habitatges de protecció oficial qualificats de promoció pública en cap cas es poden desqualificar.
La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració.

 

Sol·licitud i documentació necessària

 

Els titulars de l’habitatge a desqualificar han de presentar la sol·licitud (imprès normalitzat) adjuntant-hi la següent documentació:

 

 • Original i còpia del DNI/NIF de tots els titulars de l’habitatge.

 • Original i còpia de l’escriptura de compravenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.

 • Original i fotocòpia del poder o l’autorització per actuar en nom del titular de l’habitatge.

 • Si el promotor o administrador de l’habitatge és un ens públic: autorització o consentiment del promotor.

 • Motius pels quals se sol·licita la desqualificació.

 

+ informació

 

 

AUTORITZACIÓ DE VENDA O LLOGUER D’UN HABITATGE DE PREU TAXAT O DE PROTECCIÓ OFICIAL

 

Per transmetre o llogar un habitatge de/amb protecció oficial, de preu taxat o usat amb ajuts a l'adquisició cal demanar autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

 

Autorització de venda

 

Es tracta d'una autorització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a poder vendre en segona o posterior transmissió un habitatge a preu taxat, usat lliure amb ajut a l'adquisició o qualificat de/amb protecció oficial. És necessària quan concorren les tres circumstàncies següents:

 • Les persones propietàries han gaudit d'ajuts per a la seva adquisició provinents d'algun pla d’habitatge
 • L'habitatge va ser adquirit després de 16 de març del 2001
 • L'habitatge es vol vendre abans que hagin passat 10 anys des de la  formalització del préstec qualificat ( Pla d’Habitatge 1998-2001 -Reial Decret 1186/1998-  i Pla 2002-2005 -Reial Decret 1/2002) o des de  l’adquisició (Pla d’habitatge 2005-2008 -Reial decret 801/2005- i Pla 2009-2012 -Reial Decret 2066/2008)

 

Sol·licitud i documentació necessària

 

Els titulars de l’habitatge han de presentar la Sol·licitud d'autorització de venda d'un habitatge de/amb protecció oficial , o la  Sol·licitud d'autorització de venda d'un habitatge de preu taxat o usat lliure amb ajuts , segons s'escaigui, adjuntant la següent documentació:

 

 • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.

 • Certificat de l’entitat bancària on consti la data de formalització del préstec qualificat.

 

+ informació

 

 

Autorització de lloguer

 

Es tracta d'una autorització que la persona titular del pis de/amb protecció oficial, de preu taxat o usat amb ajuts a l'adquisició pot demanar per llogar l'habitatge si, per alguna raó de caràcter transitori, degudament justificada, no pot utilitzar l'habitatge com a residència habitual i permanent.

 

Sol·licitud i documentació necessària


Els titulars de l’habitatge han de presentar la
Sol·licitud d'autorització de lloguer d'un habitatge de/amb protecció oficial o la  Sol·licitud d'autorització de lloguer d'habitatge de preu taxat o usat lliure amb ajuts, segons s'escaigui, adjuntant la següent documentació:


 • Fotocòpia dels DNI dels titulars de l'habitatge.
 • Fotocòpia de les escriptures de compravenda de l'habitatge.
 • Justificació dels motius pels quals es demana l'autorització.
 • En el cas d'haver gaudit d'ajuts per a l'adquisició de l'habitatge, certificat de l'entitat bancària on consti la data de formalització del préstec qualificat.

 

+ informació

 

 

 

REVISIÓ DEL PERÍODE DE SUBSIDIACIÓ DEL PRÉSTEC QUALIFICAT

 

La subsidiació dels préstecs qualificats per l’adquisició de l’habitatge es concedeix per un període de 5 anys, que pot ser ampliat, si s’escau, per períodes de la mateixa durada sense excedir en cap cas el termini d’amortització del préstec.

 

Sol·licitud i documentació necessària

 

Els titulars del préstec qualificat han de sol·licitar l’ampliació del període de subsidiació durant el 5è any del període d’amortització presentant la sol·licitud , segons imprès normalitzat, i adjuntant la següent documentació:

 

 • Original i fotocòpia de les declaracions de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponents als 2 períodes anteriors de l’any en curs.

 • Fotocòpia de l’escriptura de formalització del préstec qualificat o bé un certificat de l’entitat bancària que indiqui la quantia del préstec i la data en què es va formalitzar, en el cas que es sol·liciti la revisió per primera vegada.

 

+ informació

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat