Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Ajuts socials a l'habitatge

 

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental es gestionen els ajuts dels programes socials d'habitatge que concedeix la Generalitat de Catalunya.

 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ URGÈNCIA ESPECIAL PER A L'HABITATGE

 

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

 

 

A qui van dirigits?

 

Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:

  • Rendes de lloguer.
  • Quotes d’amortització del préstec hipotecari.

 

Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

 

Sol·licitud de la prestació i documentació a adjuntar

 

Les sol·licituds d'aquesta prestació s'han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant., adjuntant la documentació requerida en cada cas i l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.

 

Terminis

Les prestacions per a rebuts impagats i pels casos de desnonament o execució hipotecària es poden sol·licitar en qualsevol moment.Per a informació dels requisits i documentació a presentar clicar els següents enllaços:

Sol·licitar l'ajuda per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Sol·licitar l'ajuda per al pagament de quotes d'amortització hipotecària

Sol·licitar l'ajuda per pèrdua de l'habitatge per desnonament

Sol·licitud extraordinària per a persones en situació d'atur de llarga durada


Tots els formularis es poden descarregar a l'apartat d'Impresos del nostre web.

 


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

 

A qui van dirigits?

 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

 

 

Sol·licitud de la prestació i documentació a adjuntar

 

Les sol·licituds d'aquesta prestació s'han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant., adjuntant la documentació requerida.

 

 

 

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: ccvoc.habitatge@ccvoc.cat