Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

Cèdules d'habitabilitat


La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 


CÈDULA D’HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ

La cèdula s’anomena:

 • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

 

Terminis

 1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir de la comunicació prèvia a l’ajuntament de la primera utilització i ocupació de l’edifici.
 2. La cèdula d'habitabilitat de primera ocupació té una vigència de 25 anys.

 

Documentació

La documentació a adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat  (No s’admeten els que tinguin antiguitats superiors a 12 mesos, a efectes de sol·licitar la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de Rehabilitació, sense el corresponent document de ratificació)
 • En el cas que el Certificat de Final d'Obres i Habitabilitat aportat sigui anterior al model on consten les dades de la llicència d’obres, caldrà presentar una fotocòpia de la llicència d’obres per complementar les dades.
 • Còpia de la comunicació prèvia a l'ocupació de l'habitatge o document equivalent.
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
 • Originals de la Relació de Controls d'Obra i Resultats (C.T.E. Annex II 3.3b)


Taxes

Un habitatge: 40,95 €.
De dos a cinc habitatges: 24 €
De sis o més habitatges: 18 €

 

 

CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Terminis

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.

 

Documentació

La documentació a adjuntar a la so·licitud és la següent:

 

Renovació de cèdules per caducitat

 • Certificat d’habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent(arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).

 

Els col·legis professionals d'arquitectes o d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació poden facilitar el contacte amb un tècnic:


Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Delegació del Vallès
C/ Colom, 114 (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel.: 93 731 34 11


Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona

Delegació del Vallès Occidental
Oficina de Serveis del Vapor Universitari
Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 780 11 10

 

Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 dels quals no consti cap cèdula d’habitabilitat

 • Certificat d’habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).
 • Document/s acreditatius de l’antiguitat de l’habitatge.

 

Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 que no hagin obtingut anteriorment cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

 • Certificat d’Idoneïtat  acreditatiu de  les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa i seguretat actuals
 • Document acreditatiu de l'antiguitat de l'habitatge

 

Taxes

19,65 € per habitatge

 

 

DUPLICAT DE CÈDULA

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar un duplicat. Cal aportar la següent sol·licitud:

http://habitatge.ccvoc.cat/doc/impresos/83_doc.pdf

 

 

 

 


Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat