Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial 2018

26/06/2018

 

La convocatoria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipología residencial per a l’any 2018 s’ha obert en data 25 juny d’acord amb les bases reguladores aprovades per la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny.


El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 26 de juny i finalitza el 31 de juliol de 2018.

 

Rehabilitació d’edificis

 

Les obres per a les quals es poden sol·licitar ajuts són:

 

· Actuacions de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les dels interiors dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici i també actuacions en habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

 

· Actuacions de foment de la conservació, de millora de la seguretat d'utilització i de millora de l'accessibilitat.

 

Qui pot accedir-hi?

 

Poden accedir a les subvencions les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, els propietaris d'edificis residencials que no hagin atorgat la divisió horitzontal i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. També poden ser beneficiàries les societats cooperatives, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics.

 

Què cal fer per a accedir-hi?

 

1.      Informe d’avaluació de l’edifici, IAE.

 

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

 

El resultat de l'informe de la ITE pot ser amb deficiències o sense, excepte en les actuacions de conservació que ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus.

 

L’informe d’avaluació de l’edifici es pot encarregar:

  • Directament al professional acordat
  • Al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Tel. 93 301 50 00 www.coac.net , o a la Delegació del Vallès Tel. 93 731 59 80
  • Al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona Tel. 93 240 20 60 www.apabcn.cat 

 

2. Projecte bàsic o executiu de les actuacions, signat per un/a tècnic/a competent.

 

3. Sol·licitud de pressupostos a diferents empreses.

 

4. Sol·licitud de la llicència d’obres municipal.

 

5. Preparar la documentació per a la sol·licitud dels ajuts previstos en el programa de foment de la rehabilitació del Pla per al dret a l’habitatge, d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria corresponent.

 

6. Tràmit per demanar els ajuts de la Generalitat de Catalunya

 

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat