Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS D'AJUTS AL LLOGUER. ANY 2017

23/01/2017

Oberta la convocatòria per sol·licitar la renovació dels ajuts al lloguer per antics perceptors. Podeu presentar les sol·licituds fins el 28 de febrer del 2017

 

Podeu trobar la sol·liciud i la resta de documentació a l'apartat IMPRESOS o a:

 

http://governacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE. NOU SERVEI DE L'OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

25/04/2016

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha posat en marxa una borsa comarcal de lloguer assequible. Aquesta borsa va dirigida a propietaris que estiguin disposats a llogar el seu habitatge i d’altra banda, a persones que necessiten llogar un habitatge a preus assequibles, amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit de la comarca per contribuir a donar una solució a un problema evident d’accés a l’habitatge


Per més informació us podeu posar en contacte amb l'oficina comarcal d'habitatge

 

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

 

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER COL·LECTIUS ESPECÍFICS ANY 2016. NOVA CONVOCATÒRIA

18/04/2016

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva, destinada a col·lectius específics, per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer, regulades a l'article 72.2.a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, corresponents a l'any 2016.

 

Terminis


Del 15 d'abril al 31 d'octubre de 2016

 

 

Persones destinatàries


Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts al punt 8, i de ser titulars d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, estrobin en alguna de les situacions següents:

 

a) persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, o

 

b) persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència, adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les resolucions TES/2932/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.

 

Documentació

 

 

9.1 Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 

a) DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE, haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud el NIE anterior.

 

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

 

b.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

 

b.2) Altres persones sol·licitants: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

 

c) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

 

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:

 

d.1) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.d.2) Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el cas que la persona sol.licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 

d.3) Declaració responsable d'ingressos, en situacions excepcionals en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als punts anteriors.

 

d.4) Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d'atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en el cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, sens perjudici de la comprovació administrativa corresponent.

 

d.5) Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membresque formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos respecte del compte els ingressos corresponents a l'any en curs.

 

En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'indicar quina reducció significativa ha tingut, especificant els ingressos del període impositiu general establert a l'apartat d.1) i el motiu pel qual sol·licita que es tinguin encompte els ingressos de l'any en curs.

 

e) Informe de vida laboral de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència en edat laboral,en el cas que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent.

 

f) Llibre de família, si escau.

 

g) El contracte de lloguer o de sotsarrendament a nom de la persona sol·licitant. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, haurà d'incloure el compliment de l'obligació de la persona arrendatària del pagament de la fiança a la persona arrendadora, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

 

g.1) En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.

 

g.2) En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on constin el nom i cognoms de les persones sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

 

g.3) En el cas de lloguers no documentats mitjançant un contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

 

g.4) En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.

 

g.5) En els casos de sotsarrendament, cal presentar l'autorització de la propietat i el contracte de sotsarrendament.

 

h) Tots els rebuts de lloguer o de sotsarrendament corresponents a l'any 2016, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, s'hi hauran de fer constar les dades següents: la referència, el NIF de l'emissor i el sufix.

 

i) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat, i obtenir-les.

 

j) Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d'exclusió dels establerts als punts 8.2 i 11.

 

k) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.

 

l) Número de compte bancari de la persona propietària de l'habitatge, o de qui la representi, on es paga el lloguer si el sistema de pagament del lloguer és la transferència.

 

m) Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

 

9.2 Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment no caldrà que aportin ladocumentació dels apartats 9.1 a), c), d.1), d.2) i m).

 

9.3 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradoresen la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

 

Per a més informació:

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=2

 

 

Subvencions pel pagament del lloguer. Any 2016

18/04/2016

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


Terminis

 

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016


Documentació


Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

 

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta, és:

 

 1. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.

 

 1. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 2. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2014), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable, segons model normalitzat.
  • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.
  • Ingressos de l'any en curs: excepcionalment i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol•licitant o algun del membre de la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa en relació els ingressos respecte al període general es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs.
  • Informe de vida laboral, en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.
 3. Llibre de família, si s'escau.
 4. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.

  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 5. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2016 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
 6. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 7. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 8. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 9. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 11. Títol de família nombrosa vigent.
 12. Títol de família monoparental vigent.
 13. Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 14. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

 

Per més informació:

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge


PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. Any 2016. PRÒRROGA AJUTS

29/02/2016

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2015, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril i la TES/697/2015, de 2 d'abril

Terminis

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de febrer i finalitza el 1 d'abril de 2016.

Les declaracions de compliment dels requisits i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Documentació

Cal presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre la prestació.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Insercio (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.

Si en la unitat de convivència s'ha produit algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2014 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Benestar Social i Família del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Per més informació:

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=1

1 2 3
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat