Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER ANY 2016. NOVA CONVOCATÒRIA

18/04/2016

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


Terminis

 

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016


Documentació


Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

 

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta, és:

 

 1. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.

 

 1. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 2. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2014), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable, segons model normalitzat.
  • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.
  • Ingressos de l'any en curs: excepcionalment i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol•licitant o algun del membre de la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa en relació els ingressos respecte al període general es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs.
  • Informe de vida laboral, en els casos que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'IRPF.
 3. Llibre de família, si s'escau.
 4. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.

  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 5. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2016 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
 6. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 7. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 8. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 9. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 11. Títol de família nombrosa vigent.
 12. Títol de família monoparental vigent.
 13. Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 14. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

 

Per més informació:

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge


PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. Any 2016. PRÒRROGA AJUTS

29/02/2016

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2015, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril i la TES/697/2015, de 2 d'abril

Terminis

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de febrer i finalitza el 1 d'abril de 2016.

Les declaracions de compliment dels requisits i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Documentació

Cal presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre la prestació.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Insercio (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.

Si en la unitat de convivència s'ha produit algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2014 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral (només els menors de 65 anys), si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Benestar Social i Família del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Per més informació:

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=1

CONVOCATÒRIA D'ACCÉS A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA .

08/01/2016

El passat 4 de gener es van aprovar les baes reguladores per a les prestacions d'especial urgència. Aquestes van ser aprovades per la resolució TES / 7 /2016 de 4 de gener.

S'estableixen les modalitats de prestacions d'especial urgència següents:

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, o altres negocis jurídics acordats entre les parts, amb els mateixos efectes, i que inclou una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer.

 

 

Destinatàris

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts al punt 4.1, lletra a), i que es trobin en risc d'exclusió social residencial.

No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants dels habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ja sigui directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre; ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.

 

Requisits

 

Els requisits es poden veure a la Resolució, apartat 4

 

En aquest enllaç es poden descarregar les sol·licituds.

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

1 2
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat