Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ets a Inici - El Consell - Àrees de Treball - Territori - Oficina Comarcal d'Habitatge

NOVETATS

NOVA CONVOCATÒRIA. Prestacions per al pagament del lloguer ANY 2017

20/04/2017

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Per a més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&evolutiuTramit=1&moda=1

HABITATGE DISPONIBLE A LA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE

03/04/2017

La Borsa comarcal de lloguer assequible disposa d'un habitatge:


Pis de 54 m² i 3 habitacions al municipi de Sant Llorenç Savall, amb un preu de lloguer de 200 €/mes.

 

 

Sant Llorenç Savall

 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge.

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS D'AJUTS AL LLOGUER. ANY 2017

23/01/2017

Oberta la convocatòria per sol·licitar la renovació dels ajuts al lloguer per antics perceptors. Podeu presentar les sol·licituds fins el 28 de febrer del 2017

 

Podeu trobar la sol·liciud i la resta de documentació a l'apartat IMPRESOS o a:

 

http://governacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE. NOU SERVEI DE L'OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

25/04/2016

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha posat en marxa una borsa comarcal de lloguer assequible. Aquesta borsa va dirigida a propietaris que estiguin disposats a llogar el seu habitatge i d’altra banda, a persones que necessiten llogar un habitatge a preus assequibles, amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit de la comarca per contribuir a donar una solució a un problema evident d’accés a l’habitatge


Per més informació us podeu posar en contacte amb l'oficina comarcal d'habitatge

 

http://habitatge.ccvoc.cat/pagines/?accio=mostrar_pagina&id=8&lg=ca

 

 

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER COL·LECTIUS ESPECÍFICS ANY 2016. NOVA CONVOCATÒRIA

18/04/2016

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva, destinada a col·lectius específics, per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer, regulades a l'article 72.2.a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, corresponents a l'any 2016.

 

Terminis


Del 15 d'abril al 31 d'octubre de 2016

 

 

Persones destinatàries


Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts al punt 8, i de ser titulars d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, estrobin en alguna de les situacions següents:

 

a) persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, o

 

b) persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència, adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les resolucions TES/2932/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.

 

Documentació

 

 

9.1 Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 

a) DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE, haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud el NIE anterior.

 

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

 

b.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

 

b.2) Altres persones sol·licitants: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

 

c) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

 

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:

 

d.1) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.d.2) Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el cas que la persona sol.licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 

d.3) Declaració responsable d'ingressos, en situacions excepcionals en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als punts anteriors.

 

d.4) Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d'atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en el cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, sens perjudici de la comprovació administrativa corresponent.

 

d.5) Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membresque formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos respecte del compte els ingressos corresponents a l'any en curs.

 

En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'indicar quina reducció significativa ha tingut, especificant els ingressos del període impositiu general establert a l'apartat d.1) i el motiu pel qual sol·licita que es tinguin encompte els ingressos de l'any en curs.

 

e) Informe de vida laboral de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència en edat laboral,en el cas que no s'acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent.

 

f) Llibre de família, si escau.

 

g) El contracte de lloguer o de sotsarrendament a nom de la persona sol·licitant. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, haurà d'incloure el compliment de l'obligació de la persona arrendatària del pagament de la fiança a la persona arrendadora, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

 

g.1) En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.

 

g.2) En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on constin el nom i cognoms de les persones sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

 

g.3) En el cas de lloguers no documentats mitjançant un contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

 

g.4) En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.

 

g.5) En els casos de sotsarrendament, cal presentar l'autorització de la propietat i el contracte de sotsarrendament.

 

h) Tots els rebuts de lloguer o de sotsarrendament corresponents a l'any 2016, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, s'hi hauran de fer constar les dades següents: la referència, el NIF de l'emissor i el sufix.

 

i) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat, i obtenir-les.

 

j) Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d'exclusió dels establerts als punts 8.2 i 11.

 

k) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.

 

l) Número de compte bancari de la persona propietària de l'habitatge, o de qui la representi, on es paga el lloguer si el sistema de pagament del lloguer és la transferència.

 

m) Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

 

9.2 Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment no caldrà que aportin ladocumentació dels apartats 9.1 a), c), d.1), d.2) i m).

 

9.3 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradoresen la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

 

Per a més informació:

 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=2

 

 

1 2
Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Occidental
Adreça: Ctra Nacional 150, km 15. 08227 - Terrassa
Telèfon de contacte:   93.727.35.34
Fax: 93.727.19.69
c_e: habitatge@ccvoc.cat